Beiratkozás

F E L H Í V Á S

A Miskolci Tankerületi Központ
fenntartásában működő  Harsányi Hunyadi Mátyás Általános Iskolába történő beíratásra

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2017/2018. tanévre történő általános iskolai beiratkozás ideje:

2017. április 20. (csütörtök) 8:00 – 19:00 óra között

2017. április 21. (péntek)       8:00 – 18:00 óra között

a Harsányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola igazgatóhelyettesi irodájában.
3555 Harsány, Munkácsy M. u. 2.

Tanköteles, azaz 2011. augusztus 31-ig született gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

1./ A gyermek nevére kiállított személyi azonosító

2./ A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány

3./ Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás

– óvodai szakvélemény,

– nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény,

– sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

4./ Nyilatkozat életvitelszerű lakcímről (2. sz. melléklet)

 

5./ Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan (3. sz. melléklet) ebben a tekintetben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény XVIII. fejezete – A szülői felügyelet gyakorlása – előírásai az irányadók,

A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását – a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából – be kell jelenteni a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes köznevelési feladatokat ellátó hatóságnak, vagy ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának.

További fontos tudnivalók:

Az etika/hit- és erkölcstan oktatásra vonatkozó nyilatkozatot a beíratáskor meg kell tennie a szülőnek!

Intézményünkben a hit- és erkölcstan oktatását a Magyar Katolikus Egyház és a Magyarországi Református Egyház végzi.

 

A beiratkozás körzete: Harsány Község közigazgatási területe.

Harsány, 2017. március 29.

Takácsné Oczela Csilla
intézményvezető

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.